Kort verslag 29 november 2022

Kennismakingsbijeenkomst PER

Op 29 november jl. kwamen ongeveer 40 bezoekers af op de eerste bijeenkomst van het Platform Erfgoed Renkum. Na een korte kennismakingsronde vertelde Bart van Aller uit Wageningen over een soortgelijk initiatief in de gemeente Wageningen onder de naam Netwerk Erfgoed Wageningen NEW!

In het volgende deel van de vergadering is op kaarten verzameld wat voor iedere deelnemer (organisatie of persoonlijk) het PER kan betekenen. Antwoord op de vragen: waarom samenwerken en wat betekent dat voor jou? Dat leverde een keur aan ideeën, gedachten en wensen op. De details worden via de mail met de deelnemers gedeeld. Zie aan het eind van het artikel een overzicht van de conclusies.

Vervolgstappen:

  • ter vergadering is besloten voor de Open Monumentendag in 2023 belangstellenden in januari bijeen te brengen. Zie hiervoor elders in de nieuwsbrief PERspectief.
  • Een volgende vergadering van het PER staat gepland voor maart 2023.

Aan de hand van alle ingebrachte kaarten hebben we een overzicht gemaakt en verdeeld over vijf hoofdonderwerpen.

Soort argumentSamenvatting van de genoemde ideeën
Effectiviteit t.o.v. overhedenWaarom: De overheden kunnen niet goed omgaan met ‘postzegelprojecten’. Van hun (vier jaargebonden) plannen moet de impact duidelijk zijn op hun beleidsvisie. Bovendien is het veel effectiever en efficiënter om met weinig grotere erfgoedpartners zaken te kunnen doen dan met veel kleintjes. Ook voor samenwerking tussen gemeenten en provincies zijn grotere projecten effectiever.
Wat: Het oogmerk van PER om meer gezamenlijkheid te zoeken in het beleidsoverleg tussen erfgoedpartijen en gemeente en/of provincie wordt in principe omarmd.
Effectiviteit m.b.t. financieringWaarom: Soortgelijke argumenten gelden de financierbaarheid. Ook voor particuliere donoren zijn hun doelstellingen qua impact met grotere projecten gediend. Daarin kunnen onderdelen in projecten ook beter te verantwoorden zijn (als bijdrage aan een groter geheel) dan een ‘losse’ activiteit.
Wat: Het zo veel mogelijk combineren van financieringsinspanningen is een geuite gedachte.
Effectiviteit qua informatieWaarom: De publieksinformatie over activiteiten, evenementen die erfgoedorganisaties aanbieden in Renkum is zeer verspreid en ondoorzichtig. Publiek ziet door de bomen het bos niet. Elke erfgoedorganisatie werkt met ‘eigen’ onderzoeksgegevens en deelt resultaten alleen via publiekspublicaties (soms zelfs zonder bronvermeldingen). Elkaars werkarchieven zijn niet onderling te raadplegen. Er is concurrentie. Meer gezamenlijkheid is mogelijk.
Wat: De wenselijkheid is geuit om meer gezamenlijkheid te zoeken in de publieksagenda (‘uitgezonden’ informatie) en in de toegankelijkheid van elkaars (werk)archieven (‘ontvangen’ informatie) en samenwerking met het Gelders Archief.
Effectiviteit qua projectorganisatieWaarom: Productieplannen, toekomstideeën, lange termijnplannen en –visies worden weinig onderling gedeeld, terwijl die sterk zouden kunnen inspireren en elkaar versterken. Het concrete idee van een projectenmarkt op de PER-site lijkt onderschreven te worden al is weinigen nog duidelijk hoe dat er uit zou kunnen zien/hoe dat zou kunnen werken.
Wat: Projecten, zeker ook projecten die samenwerkingszoekend zijn, inschrijven op de PER-website is de nu toegankelijke werkwijze om meer samenwerking concreet te maken.
Visie: erfgoed=nu=toekomstWaarom: De wens om jongeren te betrekken (“maar hoe dan?”) wordt niet alleen algemeen onderschreven omdat er weinig jongere vrijwilligers zijn. Het is ook logisch gekoppeld aan de wens iets te doen aan ‘achteloosheid’ voor de omgeving (wat plasticsmijtende jongeren wordt verweten) als ‘verachting’ van toekomstperspectief of ‘gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel’. De visie van ‘zorg voor het verleden is het vieren van het nu met een perspectiefvolle blik op de toekomst’ wordt herkend en wil vertaald worden in pro-actieve betrokkenheid van jongeren bij de zorg voor het verleden, vandaag.
Wat: Het PER is uitgedaagd m.b.t. jongerenparticipatie gezamenlijk nieuwe wegen te vinden.

Plaats een reactie