Stichting ter ondersteuning van het Platform Erfgoed Renkum

In de vorige Perspectief nr. 5 berichtten we over de oprichting van een stichting ter ondersteuning van het Platform Erfgoed Renkum. Op 28 juni jl. zijn bij de notaris de statuten voor deze stichting getekend.

Het bestuur bestaat uit Raymond den Burger, voorzitter, Tom Erkens, secretaris en Klaske Koopmans-de Boer, penningmeester. De stichting is gericht op het faciliteren van het Platform. De stichting kan voor het Platform optreden als rechtspersoon en zo subsidies aanvragen en een bankrekening openen. Ook de initiatieven ontplooit door en via het Platform kunnen hier gebruik van maken. Een actueel voorbeeld is de Open Monumentendag 2023, maar er zullen ongetwijfeld nog vele volgen.

De letterlijke tekst van het doel van de stichting is als volgt in de statuten beschreven:

DOEL
Artikel 2
2.1 De stichting heeft ten doel:
(a) het bevorderen van samenwerking tussen organisaties, groepen en
natuurlijke personen, die betrokken zijn bij erfgoed in de ruimste zin in en rond de
gemeente Renkum;
(b) het bijdragen aan de afstemming, samenwerking, organisatie en uitvoering van
activiteiten en projecten van organisaties, groepen en natuurlijke personen, die
betrokken zijn bij erfgoed in de ruimste zin in en rond de gemeente Renkum;
(c) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
(e) het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden
aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b
Algemene wet inzake rijksbelastingen.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door actief middelen te verwerven voor en bestuurlijke ondersteuning te bieden aan het Platform Erfgoed Renkum, daartoe overleg te voeren met betreffende overheden en mogelijke contribuanten.

2.3 De stichting beoogt niet het maken van winst.

2.4 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
(a) vergoedingen voor verrichte diensten en werkzaamheden;
(b) verkregen middelen via fondsenwerving;
(c) subsidies;
(d) (periodieke) bijdragen van donateurs van de stichting;
(e) legaten, erfstellingen en schenkingen;
(f) alle andere baten en verkrijgingen.

Plaats een reactie