Wat is cultuur?

In de huidige conceptvisie wordt als titel: Kunst, cultuur- & erfgoedvisie genomen. Als je naar de definitie van cultuur kijkt klopt dat niet. Kunst en erfgoed overlappen en zijn beiden onderdeel van cultuur.

Definitie uit de cultuurvisie 2017-2020:

We verstaan onder cultuur alles wat door de samenleving wordt voortgebracht (in tegenstelling tot natuur). Daaronder vallen uitingen van de verschillende kunstdisciplines zoals architectuur, beeldende kunst en vormgeving, film, literatuur en podiumkunsten. Cultuurhistorie, zoals archieven, archeologie, historische collecties en monumenten maken ook onderdeel uit van cultuur.

Van Dale:
1 – het geheel van normen, waarden, tradities, regels, kunstuitingen enz. van een land, volk of groep; = beschaving: eetcultuur, wooncultuur
2 – kunst: de regering trekt meer geld uit voor cultuur
3 – (meervoud: ook cultures) verbouw van gewassen: grond in cultuur brengen voor landbouw gaan gebruiken
4 – op voedingsbodem gekweekte bacteriën

Wikipedia:
Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover “natuur” (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan) en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Cultuur is een basisbegrip in de sociologie, de antropologie, de archeologie en de geschiedschrijving.

Mooi voorbeeld van een cultuurvisie:

Definitie Cultuurvisie Maasdriel

Cultuur is een veelomvattend begrip. Cultuur is een uitingsvorm die op vele manieren gestalte kan krijgen. Cultuur voegt iets toe, is levendig, inspireert en verbindt. Cultuur levert een bijdrage aan inwoners en samenleving.
Voor het leesgemak spreken we in deze nota meestal over de term ‘cultuur’ en niet over de term ‘kunst en cultuur’. Kunst is het creatief of artistiek tot uiting brengen van gedachten of gevoelens.
We onderscheiden de volgende vormen van
cultuur:

  • media en letteren;
  • cultureel erfgoed, archeologie, monumenten en tradities;
  • beeldende kunst en architectuur;
  • amateurkunsten en podiumkunsten;
  • kunst- en cultuureducatie.

Met het ‘culturele veld’ bedoelen we de instellingen, organisaties, verenigingen en particulieren die bijdragen aan de cultuur in Maasdriel.

Plaats een reactie