Over PER

Samenwerkingsverband van organisaties en personen, die betrokken zijn bij het erfgoed van de zes dorpen van de gemeente Renkum. Erfgoed, zowel cultureel als – door mensenhand gevormd – natuurlijk, is overal in onze samenleving aanwezig. In onze musea, historische dorpen en in het landelijk gebied. Maar ook in de bodem en onder water. En als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen. Het vertelt over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. Erfgoed staat middenin de samenleving, biedt kansen en verbindt mensen.

Burgerinitiatief en participatie van inwoners worden bij erfgoed steeds belangrijker. Het belangrijkste is, dat de mensen centraal staan en niet het erfgoed. Nederland is op weg het Europese Verdrag van Faro te ondertekenen, dan moeten we daar zelfs aan voldoen. Wij willen met PER de samenwerking tussen inwoners bevorderen en een gesprekspartner voor de gemeente zijn. Wat gebeurt er allemaal al in onze gemeente? Wat willen we voor de toekomst? Hoe zorgen we dat goede initiatieven echt van de grond komen? Met wie gaan we dat realiseren. Wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen? Kunnen we subsidieaanvragen combineren?

Aanleiding

 • Erfgoed is cultuur en is sterk verbonden met de beleefde identiteit van de samenleving.
 • Veel van alle erfgoedinspanningen krijgen gestalte door vrijwilligerswerk, al dan niet via de vele maatschappelijke organisaties.
 • Effectieve communicatie en samenwerking tussen al die individuen en organisaties is een opgave.

Start

Het Platform Erfgoed Renkum heeft november 2021 een startbijeenkomst gehad met een zestal vrijwilligers van diverse stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met erfgoed in de brede zin, in de gemeente Renkum. Een Platform voor Erfgoed in de gemeente Renkum kan een goede aanvulling zijn op de bestaande stichtingen, verenigingen en particulieren die zich inzetten voor materieel en immaterieel erfgoed in de gemeente. De bedoeling is om een netwerk op te bouwen, om elkaar te versterken, te helpen, te informeren en waar mogelijk en nodig gezamenlijk op te treden.

Missie

Samenwerking van organisaties en personen, die betrokken zijn bij het natuurlijk, landschappelijk, cultureel en immaterieel erfgoed van de zes dorpen van de gemeente Renkum.

PERspectief

Ons digitaal blad om nieuws, activiteiten, projecten en meer te communiceren met allen, die geïnteresseerd zijn.

Doel

Samenwerking en participatie van de Renkumers om erfgoed te ontsluiten, te behouden, te verlevendigen en te beleven.

Inspirerende voorbeelden

Netwerk Erfgoed Wageningen (NEW)

We hebben ons licht opgestoken in Wageningen. De verschillende organisaties verenigt in NEW (Netwerk Erfgoed Wageningen) hebben gezamenlijk een vestingsvisie opgesteld, die door de gemeente Wageningen enthousiast ontvangen is.

Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA)

We zijn naar Apeldoorn geweest op 13 juni 2022 en hebben daar met Ben Nouw voorzitter en Ed Dijkstra, penningmeester, gesproken.

Impuls voor de oprichting in 2009 was de gemeente, die verspreide subsidies lastig vond. Er wordt jaarlijks een plan gemaakt met alle deelnemende organisaties. Daarin worden ook de financiën geregeld en verdeeld. Alle organisaties blijven ook zelfstandig opereren.

Activiteiten

 • Platform website
 • Onderlinge bijeenkomsten
 • Periodiek overleg met gemeente e.a.
 • Samenwerkingsprocessen
 • FARO toegepast
  • Landelijke en provinciale agenda’s inventariseren en monitoren
  • Deelname aan provinciale erfgoedactiviteiten faciliteren i.s.m. institutionele partners (gemeente, provincie, Erfgoed Gelderland)
 • Verbindingen websites
  • Overleg organiseren van deelnemende websites
  • Deskundige assistentie financieren en regelen voor eventuele koppelingen
 • Verbindingen werkarchieven

PERspectief

op het waardevolle erfgoed van de dorpen van de gemeente Renkum

een gratis nieuwsbrief

Privacybeleid